UAB ”Seafishtrade“ PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs cienām katra tīmekļvietnes apmeklētāja privātumu un apņemamies godīgi un likumīgi apstrādāt un aizsargāt Jūsu personas datus. Šī privātuma politika (turpmāk – ”Privātuma politika“) ir domāta personām (gan fiziskām, gan juridiskām), kuras izmanto UAB ”Seafishtrade“ pakalpojumus. Datus arī var ievākt tīmekļvietnē (turpmāk – ”tīmekļvietne“) un ar jebkādiem tajā sniedzamiem pakalpojumiem, ar mērķi informēt personas par to, kādu informāciju mēs ievācam un kā mēs to izmantojam.

PERSONAS DATU pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis ir saldētas zivs piegādātājs UAB Seafishtrade, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 302529756, reģistrēta uzņēmuma adrese: Naujoji Uosto g. 9-10, LT-92121 Klaipēda, Lietuva (turpmāk – ”Sabiedrība“), kas ir reģistrēts likumos noteiktajā kārtībā, kas ievēro spēkā esošus Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus, kuri nosaka personas datu apstrādi.

Sabiedrības sniedzamie pakalpojumi ietver pakalpojumus, tajā skaitā, taču neaprobežojoties, saldētas zivs pārdošanu un piegādi (turpmāk – ”Piegāde“).

 

JĒDZIENI

Personas dati – jebkāda informācija par fizisko personu, kuras identitāte ir pārbaudīta vai kuras identitāti ir iespējams noteikt (datu subjekts); fiziskā persona, kuras identitāti ir iespējams noteikt, ir persona, kuras identitāti tiešā vai netiešā veidā ir iespējams noteikt, pirmkārt atbilstoši identifikatoriem, tādiem kā vārds un uzvārds, personas identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati un interneta identifikatori vai atbilstoši vienam vai vairākiem tas fiziskās personas fiziskām, fizioloģiskām, ģenētiskām, psihiskām, ekonomiskām, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

Pieteikums – datu subjekta pieteikums par viņa tiesību īstenošanu.

Regula – 2016.gada 27.aprīļa  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679  par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Vispārējie noteikumi

Šī Privātuma politika netiek uzskatīta par Sabiedrības vienošanos ar Jums par Jūsu datu apstrādi. Ar šo Privātuma politiku Sabiedrība Jūs informē par galvenajiem  personas datu apstrādes, datu subjekta tiesību īstenošanas principiem. Papildus  informācija var būt sniegta pirkšanas-pārdošanas, pakalpojumu un citos līgumos


Izmantojot Sabiedrības pakalpojumus, pērkot preces, iesniedzot savus datus, aizpildot pieteikuma veidlapu, turpinot sērfošanu tīmekļvietnē, datu subjekts apstiprina, ka ir iepazinies ar šo Privātuma politiku, saprot tās noteikumus un piekrīt tos ievērot.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

Sabiedrība apstrādā persona datus vadoties pēc ES un Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kuri nosaka personas datu apstrādi.


Apstrādājamu personas datu apjoms ir atkarīgs no pasūtāmiem vai izmantojamiem pakalpojumiem un tā, kādu informāciju iesniedz persona, kad pasūta un (vai) izmanto pakalpojumus, apmeklē vai reģistrējas tīmekļvietnē.

 

Dati tiek apstrādāti tikai pastāvot likumīgas apstrādes kritērijam –ar mērķi nodrošināt pakalpojumu sniegšanu; ar personas piekrišanu; kad apstrādāt personas datus Sabiedrību pilnvaro attiecīgi tiesības akti; kad personas datus ir nepieciešamas apstrādāt sakarā ar datu pārziņa vai trešās puses likumīgu interesi.
Sabiedrībai ir mērķis personas datus apstrādāt precīzi, godīgi un likumīgi, lai tie tiktu apstrādāti tikai to ievākšanas nolūkā, lai tie tiktu apstrādāti ievērojot tiesību aktos noteiktus skaidrus un caurskatāmus personas datu apstrādes principus un prasības.

 

PERSONAS DATU AVOTI

Personas datus var iegūt tiešā veidā no datu subjekta, kurus viņš iesniedz, kad tīmekļvietnē aizpilda pieteikuma veidlapu vai citādā veidā vēršas Sabiedrībā; no klienta darbības, Sabiedrības personas datu pārziņiem vai citiem ārējiem avotiem. Datus arī var iegūt no publiski pieejamiem avotiem, piemēram uzņēmumu tīmekļvietnēm.


Dati var būt ģenerējami, kad persona izmanto pakalpojumus, piemēram, zvana pa tālruni, nosūta īsziņu, elektronisko vēstuli, pasūta pakalpojumus, apmeklē tīmekļvietni vai aizpilda pieteikuma veidlapu.

 

Personai nav pienākums iesniegt nekādus personas datus, taču var būt, ka attiecīgi pakalpojumi, piemēram, preču pārdošana, piegāde vai rēķina izrakstīšana, nevarēs tos sniegt, ja nebūs iesniegti personas dati.

 

DATU APSTRĀDES MĒRĶI

Ievāktos datus izmantojam:
a) lai piešķirtu augstu Pakalpojumu kvalitāti klientiem un personīgo apkalpošanu;
b) lai atpazītu klientus un ar tiem sazinātos;
c) tirgzinības nolūkā, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu: sūtīt Jums e-vēstules ar jaunumiem, publikācijām un informāciju par pasākumiem, iesniegt atbilstoši Jūsu vajadzībām piemērotu saturu sociālajos tīklos, iegaumēt jums aktuālu informāciju;
d) lai uzlabotu tīmekļvietnes funkcionēšanu, lai varētu viegli atrast to, ko meklējat.

 

Apņemamies neizpaust Jūsu personas datus nekādām trešajām pusēm, izņemot šos gadījumus:
a) ja ir Jūsu piekrišana personas datu izpaušanai;
b) lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši līgumam;
c) tiesībsargājošām institūcijām, atbilstoši Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētai kārtībai;
d) mūsu pakalpojumu sniedzējiem (IT sistēmu uzturēšanas sabiedrībām, grāmatvedības pakalpojumus sniedzošām sabiedrībām).

Ievācami un izmantojami personas dati

Sabiedrība ievāc personas par:
a) personām, kuras iesniedz pieteikumus ar mērķi saņemt Sabiedrības sniedzamos pakalpojumus. Ievācam sekojošus datus: juridisko un fizisko personu kontaktdatus, tādus kā vārds un uzvārds, uzņēmums (iestāde), e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese;
b) personām, kuras piekrīt saņemt jaunumu vēstules vai piekrīt saņemt pa elektronisko pastu sūtāmo mūsu informāciju. Tiek ievākti sekojošie dati: vārds un uzvārds, uzņēmums (iestāde), e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese. Reģistrējoties jūs dodat piekrišanu Sabiedrībai ievākt un apstrādāt Jūsu iesniegtos personas datus, lai Sabiedrība sniegtu Jūsu abonējamus jaunumus, publikācijas un informāciju par precēm;
c) tīmekļvietnes apmeklētājiem un to IP adresi.

Sīkdatnes

Sīkdatnes (angļ. cookies) – Sīkdatne ir neliels fails, kuru veido burti un cipari, kuru ar Jūsu piekrišanu mēs ierakstām Jūsu pārlūkprogrammā vai cietajā Jūsu datora diskā. Mēs izmantojam dažādas sīkdatnes atšķirīgiem mērķiem. Sīkdatnes arī mums ļauj atšķirt Jūs no citiem tīmekļvietnes lietotājiem, kas nodrošina  patīkamāku tīmekļvietnes lietošanas pieredzi un ļauj pilnveidot mūsu tīmekļvietni. Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas pārlūkprogrammā vai tīmekļvietnes iestatījumos, taču tas var ierobežot Jūsu pieejamību visiem Tīmekļvietnē sniedzamiem pakalpojumiem.

Tīmekļvietnē izmantojam šīs sīkdatnes:
a) Darbību uzlabojušas (sesijas) sīkdatnes. Tās ir domātas tīmekļvietnes darbības uzlabošanai un ievāc vispārēja rakstura (anonīmo informāciju par tīmekļvietnes izmantošanu).
a) Analītiskās (novērošanas sīkdatnes no ”Google Analytics“). Šīs sīkdatnes ļauj Sabiedrībai atpazīt un saskaitīt tīmekļvietnes apmeklētājus un novērot, kā apmeklētāji pārvietojas pa Tīmekļvietni, to izmantojot. Tas palīdz Sabiedrībai uzlabot tīmekļvietnes funkcionēšanu, piemēram, nodrošināt, lai lietotāji varētu viegli atrast to, ko meklē.
b) Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas Klientu atpazīšanai, kad viņi atgriežas Tīmekļvietnē. Tas ļauj Sabiedrībai iesniegt atbilstoši Klientu vajadzībām piemērotu saturu sociālajos tīklos, iegaumēt klientiem aktuālu  informāciju.

 

Personas datu drošības līdzekļi un glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti no nozaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas un pārkāpšanas. Tiek izmantoti fiziskie un tehniskie līdzekļi, lai Jūsu personas dati, kurus mēs ievācam, būtu drošībā. Atgādinām, ka internetā pārraidāmi dati nav pilnībā droši. Sabiedrība nevar garantēt pilnīgu datu drošību, tā tikai apņemas piemērot visus pasākumus to aizsargāšanai.

Jūsu datus glabāsim 10 (desmit) gadus pēc pēdējas dienas, kad Jūs izmantojāt mūsu pakalpojumus vai saturu. Personas dati, kuri ir iegūti uz datu subjekta piekrišanas pamata, tiek glabāti no piekrišanas saņemšanas līdz tā atsaukšanai. Ja Jūs atsauksiet piekrišanu par datu apstrādi, glabāsim tikai Jūsu piekrišanas došanas faktu 10 (desmit) gadus no piekrišanas termiņa beigām vai piekrišanas atsaukšanas, lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu tiesiskās Sabiedrības prasības.

 

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Katram datu subjektam ir sekojošas tiesības:
a) tiesības zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi;
b) tiesības iepazīties ar saviem apstrādājamiem personas datiem un kā tie tiek apstrādāti, t.i. saņemt informāciju par personas datu glabāšanas periodu, piemērojamiem tehniskajiem un organizatoriskiem līdzekļiem  datu drošības nodrošināšanai, saņemt informāciju no kādiem avotiem un kādi personas dati ir ievākti, kādā nolūkā tie tiek ievākti, kam tiek iesniegti;
c) tiesības pieprasīt izlabot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt, izņemot glabāšanu, savu personas datu apstrādei darbības, kad dati tiek apstrādāti neievērojot tiesību aktu noteikumus;
d) tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti viņu personas dati, izņemot gadījumus, kad šie personas dati tiek apstrādāti sakarā ar likumīgu interesi, kuru vēlas sasniegt datu pārzinis vai trešā persona, kurai sniedzami personas dati, un ja datu subjekta intereses nav svarīgākas;
e) tiesības pieprasīt, lai būtu ierobežotas personas datu apstrādes darbības

f) tiesības pieprasīt, lai viņa paša sniegti personas dati, kad tie tiek apstrādāti uz viņa piekrišanas vai līguma pamata, un ja tie tiek kārtoti ar automatizētiem līdzekļiem, datu pārziņa tiktu nosūtīti citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams (datu pārcelšana);
g) tiesības par personas datu apstrādi iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības  inspekcijai.
h) tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot uz piekrišanu pamatotu datu apstrādi līdz piekrišanas atsaukšanai likumību;
i) tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu dotu piekrišanu par personas datu apstrādi tiešās tirgzinības nolūkā;

 

Datu subjekts, uzrādot personas identitāti apliecinošu dokumentu vai tiesību aktos noteiktajā kārtībā vai ar elektronisko sakaru  līdzekļiem, kuri ļauj pienācīgi identificēt personu, apstiprinot savu personas identitāti, ir personīgi, pa pastu, caur kurjeru vai e-pastu iesniegt rakstisku pieteikumu pat viņa tiesību īstenošanu. Pēc datu subjekta pieteikuma saņemšanas, ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no datu subjekta pieteikuma saņemšanas dienas Sabiedrība sniegs atbildi.

 

Gadījumā, ja neizdodas atrisināt jautājumu ar Sabiedrību, klients ir tiesīgs vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, kura ir atbildīga par personas datu aizsardzību reglamentējošu tiesību aktu uzraudzību un kontroli.

POLITIKAS MAINĪŠANA

Sabiedrība patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Privātuma politiku un tādas izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas tīmekļvietnē brīdī. Personām, kuras plāno izmantot Sabiedrības sniedzamos Pakalpojumus, ieteicams vienmēr iepazīties ar jaunāko Privātuma politikas versiju.

 

SAZINĀŠANĀS AR MUMS

Sabiedrībā varat vērsties iesniedzot pieteikumus, iesniegumus vai komentārus par Privātuma politiku, kā arī pieprasot atjaunot Sabiedrības rīcībā esošu informāciju  par personu vai personas opcijām. Aicinām komunicēt jebkādos jautājumos uz e-pasta adresi: info@savvalaslasis.lv vai telefoniski: +371 67 881 222.