UAB „Seafishtrade“

 

PIRKŠANAS – PĀRDOŠANAS INTERNETVEIKALĀ NOTEIKUMI

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.   Šie pirkšanas – pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) reglamentē personas (turpmāk – Pircējs), kura iegādājas no UAB „Seafishtrade“ (turpmāk – Pārdevējs) tās internetveikalā pēc adreses www.savvalaslasis.lv saldētu savvaļas lasi vai citas preces no Pārdevēja piedāvātā sortimenta (turpmāk – Preces), tiesības un pienākumus, Preču pasūtīšanas un to apmaksāšanas kārtību, Preču piegādes Pircējam, to atgriešanas nepieciešamības gadījumā, kārtību, kā arī citus ar Preču iegādi no Pārdevēja internetveikala saistītus jautājumus.

2.  Veicot Preču pasūtījumu Pārdevēja  internetveikalā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un tiem piekrīt.

 

3.  Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējas Pārdevēja internetveikalā izveido preču grozu, norāda piegādes adresi, izvēlas norēķinu veikšanas veidu un pēc iepazīšanās ar šiem Noteikumiem, nospiež pogu “Apmaksāt”. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai līdzēju saistību, atbilstoši noslēgtam pirkšanas-pārdošanas līgumam, izpildei, t.i. līdz Preču piegādes Pircējam.

 

4.  Preču sortiments, to apraksts, to piemērotības izmantot noteikumi un glabāšanas nosacījumi, svars un cita svarīga informācija tiek sniegta Pārdevēja tīmekļvietnē, uzklikšķinot attiecīgas Preces zīmi vai tās bildi.

 

5.  Šie Noteikumi mutatis mutandis tiek piemēroti arī iegādājoties Preces caur citiem Pārdevēja kanāliem, tostarp arī facebook vietni, kas ir domāta Preču pārdošanai, kā arī pasūtot telefoniski.

 

6. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties Pārdevēja internetveikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kuri ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī, līdz ar to Pircējam ieteicams ar Noteikumiem iepazīties katras iepirkšanās laikā.

 

7. Pārdevējas neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bezierunu atbrīvots, ja Pircējs daļēji vai pilnība ir iepazinies ar Noteikumiem, kaut gan viņam tāda iespēja bija piešķirta.

 

8. Pārdevējs patur tiesības ierobežot vairumtirdzniecības pazīmju iepirkumus, t.i. Pārdevējs ir tiesīgs atteikties pieņemt un /vai izpildīt Pircēja pasūtījumu (-us), kad Pircējs pasūta mazumtirdzniecībā neierasti nelielus preču apjomus (neņemot vērā to vai preces tiek pasūtītas vienā pasūtījuma vai vairākos nosacīti īsā termiņā iesniedzami pasūtījumi) un / vai kad Pircēja pasūtījumam (-iem) piemīt citas vairumtirdzniecības pazīmes.

 

9. Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt internetveikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam. Iestājoties nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs apturēt līguma izpildi līdz nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu izzušanaī, informējot Pircēju par pasūtījuma izpildes apturēšanu. Ja Pircējam vairs nav aktuāla vēlāka līguma izpilde, tad Pircējs ir tiesīgs atteikties no līguma par to informējot Pārdevēju. Gadījumā, ja Pārdevējs aptur darbību, taču pastāv iespēja izpildīt apstiprinātus pasūtījumus, visas tiesības un saistības, kas ir paredzētas šajos noteikumos un saistītas ar jau izpildītiem vai izpildāmiem pasūtījumiem, paliek spēkā.

 

II. PIRCĒJA PERSONAS  DATU AIZSARZDĪBA

 

10.  Pasūtot Preces Pārdevēja internetveikalā, Pircējs pasūtījuma formā norāda šos savus personas datus: vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru. Ja pasūtījums tiek iesniegts juridiskās personas vārdā, pasūtījuma  veidlapā tiek norādīts juridiskās personas nosaukums, piegādes adrese un pilnvarotās personas elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs. Personas datus Pārdevējs apstrādā tikai līguma noslēgšanas un tā izpildes nolūkā, bet konkrēti pasūtījuma izveidošanas, PVM faktūrrēķina izveidošanas, tā nosūtīšanas Pircējam un Preču piegādes Pircējam nolūkā.

 

11. Pircējs ir atbildīgs par to, lai iesniegtie dati būtu precīzi, taisnīgi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja iesniegti dati, viņam ir pienākums nekavējoties tos atjaunot. Pārdevējs tādā gadījumā nebūs atbildīgs par kaitējumu, kas ir nodarīts Pircējam un (vai) trešajām personām tāpēc, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un/vai neizsmeļošus personas datus un nepapildinājis datus to izmaiņas gadījumā.

 

12. Ja Pircējs izmanto Pārdevēja internetveikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa iesniegta informācija un personas dati ir pareizi un atbilst patiesībai.

 

13.  Pircēja personas datus var apstrādāt Pārdevēja tirgzinības nolūkā (t.i. lai viņam uz viņa elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru tiktu nosūtīta Pārdevēja  reklāma) tikai tajā gadījumā, ja Pircējs tam piekrīt.

 

14.  Pircējs, kurš bija piekritis, lai viņa personas dati tiktu apstrādāti Pārdevēja  tirgzinības nolūkā, ir tiesīgs jebkad tādu piekrišanu atsaukt, uzrakstot par to  Pārdevējam e-vēstuli uz adresi info@savvalaslasis.lv

 

15.  Pircēja personas dati tiek apstrādāti pie Pārdevēja tikmēr, kamēr tiek īstenots līgums. Pēc līguma izpildes dati vairs netiek apstrādāti, izņemot personas datus, kuri ir ierakstīti sākotnējos grāmatvedības uzskaites dokumentos, glabāšanu  kopā ar pašu sākotnējo grāmatvedības uzskaites dokumentu uzglabāšanu, kas tiek veikta Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktu termiņu tajos noteikta kārtībā.

 

16.  Pārdevējs nav tiesīgs izpaust Pircēja personas datus nekādām trešajām personām, izņemot Pārdevēja piegādātājus, kurus Pārdevējs algo līguma izpildei, kā arī ja tādu datu izpaušana ir obligāta saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesības aktiem.

 

III. PREČU PASŪTĪŠANA UN APMAKSĀŠANA

 

17.  Preču cenas Pārdevēja internetveikalā un izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas EUR ar PVN. Preces Pircējam pārdodamas par cenām, kas ir spēkā Pārdevēja  internetveikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

 

18. Pircējs pasūta Preces, aizpildot Pārdevēja  internetveikalā norādīto pasūtījuma veidlapu. Pasūtījuma veidlapā tiek norādīti Pircēja personas dati, par kuriem izklāstīts augstāk šajos Noteikumos, kā arī tiek norādīta Preču piegādes adrese un apmaksāšanas veids.

 

19.  Preces tiek pārdotas dažāda izmēra iepakojumos, kuros ir norādīts saldētas zivs svars. Atkausētas zivs svars var atšķirties. Tas netiek uzskatīts par līguma pārkāpumu.

 

20. Pēc pasūtījuma veidlapas aizpildīšanas Pircējs nospiež pogu ”Pasūtīt“.

 

21.  Pēc pogas ”Pasūtīt“ nospiešanas sistēma norāda provizorisku datumu kad pasūtījums varētu būs izpildīts, ja Pircējs to ne vēlāk kā divu darba dienu laikā apņemas apmaksāt.

 

22.  Ja Pircējam ir piemērots provizorisks piegādes datums (Rīga līdz 5 d.d., citas pilsētas līdz 7 d.d.) Pircējam tiek piedāvāts apmaksāt pasūtījumu.

 

23.  Pircējam ir pienākums iepazīties un piekrist šiem Noteikumiem un nospiest to apstiprinošu pogu, pirms nospiežot pogu ”Apmaksāt“.

 

24.  Nospiežot pogu ”Apmaksāt”, Pircējam, atkarībā no viņa izvēlēta norēķinu veikšanas veida, tiek radīta iespēja uzreiz apmaksāt Preču grozu, izmantojot internetbanku vai arī uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi tiek izsūtīts apmaksāšanai domāts rēķins. Atbildība par Pircēja datu aizsardzību maksāšanas laikā pienākas attiecīgai bankai, tā kā visas naudas operācijas notiek bankas internetbankas sistēmā.

 

25.  Pircējs apmaksā rēķinu ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā no tā izsūtīšanas uz viņa elektroniskā pasta adresi brīža. Gadījumā, ja Pircējs neapmaksā rēķinu 2 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas, pasūtījums tiek anulēts, informējot Pircēju uz norādīto elektroniskā pasta adresi.

 

IV. PREČU PIEGĀDE UN PIRCĒJA TIESĪBAS par atteikšanos pieņemt PRECES

 

26.  Pircēja pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc pasūtījuma saņemšanas.

 

27.  Par precīzu Preču piegādes datumu un laiku Pircējs tiek informēts uz viņa elektroniskā pasta adresi un/ vai tālruņa numuru (piezvanot var ar sms īsziņu).

 

28.  Pircējs saņem pasūtītās Preces pasūtījumā norādītajā vietā no Pārdevēja ar  kurjera automašīnu, atbilstoši saskaņotam datumam.

 

29.  Ja Pircējs viņam piegādātās Preces saņemšanai pilnvaro kādu citu personu, viņam ir pienākums par to rakstiski (pa e-pastu, ar SMS īsziņu vai facebook messengeri) informēt Pārdevēja pārstāvi, kurš sazinās ar Pircēju, lai saskaņotu Preču piegādes laiku.

 

30. Tajā gadījumā, ja Pircējs pasūtījumā norādītajā piegādes adresē un ar viņu saskaņotajā laikā nepaņem Preces, Preces tiek atgrieztas Pārdevēja noliktavā un Pircējs tiek informēts par iespēju tās no turienes paņemt Pārdevēja norādītajā laikā. Ja Pircējs Preces nepaņem tiek uzskatīts, ka Pircējs pasūtījumu nav paņēmis, viņam tiek atmaksāta iemaksāta nauda, no tās atrēķinot izmaksas par Preču transportēšanu un citu loģistiku.

 

31.  Pieņemot Preces Pircējs paraksta Pārdevēja pārstāvja iesniegtu PVN faktūrrēķinu, kas vienlaikus arī ir Preču pieņemšanas-nodošanas akts. Viens tāda dokumenta eksemplārs tiek iesniegts Pircējam, bet otrs paliek Pārdevējam.

 

32.  Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu pārkāpumiem, ja Preces Pircējam netiek piegādātas vai piegādātas ne laikā Pircēja vainas dēļ vai arī apstākļu, kuri nav atkarīgi no Pircēja, dēļ.

  

33.  Pieņemot piegādātās Preces, Pircējam ir pienākums pārbaudīt iepakojumu, vai tas nav bojāts. Tajā gadījuma, ja iepakojuma bojājums ietekmē produkta kvalitāti, Pārdevējam ir pienākums nekavējoties nomainīt Preces, nododot Pircējam citu analoģiska svara Preci. Ja Pārdevējam piegādes laikā nav ar ko nomainīt bojātu Preču iepakojumu, Pircējs, ja to vēlas, ir tiesīgs atteikties no līguma. Pārdevējam tādā gadījumā ir pienākums nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc attiecīga Pircēja paziņojuma saņemšanas, atmaksāt Pircējam viņa iemaksāto naudu. Ja Pircējs piekrīt, Pārdevējs var piegādāt jaunu Preci ar Pircēju saskaņotajā laikā.

 

34.  Pircējs ir tiesīgs atteikties pieņemt Preces, ja piegādes laikā Pircējs pamana nepiemērotas kvalitātes pazīmes, piem. nepatīkamu smaku vai zivs ir pilnībā atkususi. Tādā gadījumā tiek piemēroti 35.punkta noteikumi.

 

35.  Atteikšanās no līguma, atbilstoši iepriekšminētajiem punktiem, tiek īstenota Pircējam uzrakstot e-vēstulē attiecīgu paziņojumu Pārdevējam.

 

VI. PREČU atgriešana, strīdi par kvalitāti

 

36. Pārdevējs neatbild par to, ka Pārdevēja  internetveikalā esošas Preces ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst reālam Preču apjomam, formām un krāsai sakarā ar Pircēja izmantojama monitora īpašībām vai citiem tehniskiem iemesliem, kā arī ņemot vērā saprātīgas iespējamas izskata neatbilstības. Ja Preces krāsas, apjoma vai formas neatbilstības rodas Pārdevēja vai ar viņu saistītu trešo personu rīcības dēļ, tad Pārdevējs atbild par Preces iesējamām izskata neatbilstībām.

 

37. Saskaņa ar LR Valdības 2014.gada 22.jūlija lēmumu Nr. 738 apstiprinātu Mazumtirdzniecības noteikumu 15. punktu, atbilstošas kvalitātes pārtikas produkti netiek apmainīti, taču saskaņā ar LR Civilkodeksa 6.22810. panta 2.daļu, patērētāja tiesības par atteikšanos no attālināta līguma un ārpus tirdzniecības telpām noslēgta līguma netiek piemērotas attiecībā uz līgumiem par Precēm, kuras ātri bojājas vai    Precēm, kuru derīguma termiņš ir īss. Saldēta zivs ir tieši tāds produkts, tāpēc ja tas ir attiecīgas kvalitātes, tas netiek mainīts, līdz ar to Pircējam nav tiesību atteikties no līguma.

 

38.  Tajā gadījumā, ja Pircējs iegādājās nekvalitatīvu pārtikas produktu, vispirms  Pircējam ir pienākums nekavējoties, taču ne vēlāk kā 12 st. laikā no Preces piegādes brīža, vērsties pie Pārdevēja rakstveidā elektroniski un iesniegt nekvalitatīvas  Preces bildi un pirkšanu apliecinošu dokumentus. Pieteikumā ir jānorāda pārtikas produkta nepilnības un izvēlēts Pircēja pieprasījums – nomainīt preci pret kvalitatīvu vai atmaksāt iemaksāto naudu. Gadījumā, ja Pārdevējs neatbild uz Pircēja pieteikumu vai arī neapmierina Pircēja pieteikumu 14 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas, Pircējs ir tiesīgs pārtikas produktu kvalitātes sakarā  vērsties Valsts pārtikas un veterinārijas dienestā (Siesikų g. 19, Viļņa, e-pasts info@vmvt.lt, tālr. +3705240 4361, tīmekļvietne https://vmvt.lt/).

 

39.  Tādā gadījumā, ja starp Pircēju un Pārdevēju rodas citāda veida strīdus, t.i. ne Preču kvalitātes sakarā, kuru līdzējiem neizdodas atrisināt panākot vienošanos, tāds strīdus tiek izšķirts tiesā atbilstoši Pircēja dzīvesvietai, proti tiesiskai piekritībai.

 

40.  Strīdi starp līdzējiem var būt izskatīti arī  alternatīvajā patērētāju strīdus izskatošajā institūcijā – Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālr.: +371 65452554, fakss: +371 67388634, vietnē www.ptac.gov.lv – vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu SIP platformā https://ec.europa.eu/odr/. Lai izmantotu tādu iespēju, patērētājam ir pienākums vispirms rakstveidā vērsties pie Pārdevēja un 14 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas, gadījumā ja Pārdevējs neatbild uz Pircēja pretenziju, vai neapmierina Pircēja pretenzijas, Pircējs var vērsties Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā.

 

VII. Paziņojumu sūtīšana

 

41.  Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja pirkšanas veidlapā norādīto elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru.

 

42.  Pircējs visus paziņojumus nosūta uz Pārdevēja internetveikalā sniegto  kontaktinformāciju (pa tālruni +371 67 881 222 un e-pastu info@savvalaslasis.lv). Pārdevējs konsultē Pircējus darbadienās no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00.

 

IX. nobeiguma noteikumi

 

43.  Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji nomainīt šos Noteikumus uz jauniem Noteikumiem, tos publicējot internetveikala tīmekļvietnē. Grozījumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī attiecībā uz visiem pēc to publicēšanas noslēgtiem pirkšanas-pārdošanas līgumiem.